Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Historia - notatki z lekcji. Stare Liceum

Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji. Dlatego warto notować. Zamieściłam notatki by móc na lekcjach skupić się na ćwiczeniach z mapą czy tekstem źródłowym. Wszystkie notatki są zapisane w programie Acrobat Reader, w formacie PDF.

 • 1. Prehistoria
 • Prehistoria - prezentacja
 • 2. Geneza wykształcenia się cywilizacji
 • 3. Cywilizacja starożytnej Mezopotamii
 • 4. Cywilizacja starożytnego Egiptu
 • 5. Fenicja, Izrael, Persja
 • Lekcja powtórzeniowa - Prehistoria i Starożytny Wschód
 • 6. Polis greckie - Sparta i Ateny
 • 8. Wojny grecko - perskie i demokracja ateńska
 • 8. Religia grecka
 • 9. Filozofia grecka
 • 10. Literatura, teatr, architektura i sztuka grecka
 • 10. a. Architektura i sztuka starożytnej Grecji prezentacja
 • 11. Hegemonia Macedonii. Podboje Aleksandra Macedońskiego
 • Lekcja powtórzeniowa - Starożytna Grecja
 • 12. Powstanie państwa rzymskiego
 • 13. Republika rzymska
 • 14. Powstanie i rozwój imperium rzymskiego
 • 15. Upadek republiki rzymskiej i powstanie cesarstwa
 • 16. Społeczeństwo starożytnego Rzymu
 • 17. Religia starożytnego Rzymu
 • 18. Kultura starożytnego Rzymu
 • 19. Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
 • Lekcja powtórzeniowa - Cywilizacja starożytnego Rzymu
 • 20. Cesarstwo Bizantyjskie
 • 21. Arabowie
 • 22. Państwo Franków
 • 23. System feudalny i lenny
 • 24. Cesarstwo Ottonów.
 • 25. Słowianie
 • 26. Początki państwa polskiego
 • 27. Panowanie Bolesława Chrobrego
 • 28. Kryzys państwa polskiego w XI w.
 • 29. Odbudowa państwa polskiego w XI w.
 • 30. Panowanie Bolesława Krzywoustego
 • 31. Walka o dominację nad średniowieczną Europą
 • 32. Wyprawy krzyżowe
 • 33. Rozbicie dzielnicowe w Polsce
 • 34. Odrodzenie Królestwa Polskiego
 • 35. Panowanie Kazimierza Wielkiego
 • 36. Unia polsko - litewska w Krewie
 • 37. Wojny z Krzyżakami w XV w. - prezentacja
 • 38. Architektura i sztuka średniowiecza - prezentacja.
 • 1.a. Odkrycia geograficzne w XV i XVI w.
 • 1.b. Odkrycia geograficzne - prezentacja
 • 2. Dualizm w życiu gospodarczym Europy
 • 3.a. Humanizm i Odrodzenie w Europie
 • 3.b. Architektura i sztuka renesansu - prezentacja
 • 4. Reformacja i kontrreformacja w Europie
 • 5. Przemiany polityczne w początkach czasów nowożytnych
 • Lekcja powtórzeniowa - hist. poszechna XVI w.- KLUCZ
 • 6. Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w XVI w.
 • 7. Demokracja szlachecka w XVI w.
 • 8. Polityka ostatnich Jagiellonów
 • 9. Unia w Lublinie 1569 r.
 • 10. Wolna elekcja
 • 11. Reformacja i kontrreformacja w Polsce
 • 12. Kultura Odrodzenia w Polsce
 • Lekcja powtórzeniowa - RP w XVI w. Poziom podstawowy KLUCZ
 • 13. Absolutyzm we Francji
 • 14. Wojny ze Szwecją w XVII w.
 • 15. Wojny z Rosją w XVII w.
 • 16. Wojny z Turcją w XVII w.
 • 17. Problem kozacki w XVII w.
 • 18.Przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej w XVII w.
 • 19. Osłabienie RP po wojnach XVII w.
 • 20. Kultura baroku w Europie
 • Lekcja powtórzeniowa - poziom podstawowy - KLUCZ
 • 22. Rewolucja przemysłowa w Anglii w XVIII w.
 • 23.a. Kultura Oświecenia w Europie
 • 23.b. Kultura Oświecenia - prezentacja
 • 24. Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach
 • 25. Powstanie USA
 • 26. Rewolucja burżuazyjna we Francji w XVIII w.
 • Lekcja powtórzeniowa - poziom podstawowy
 • 27. Czasy saskie
 • 28. Początki rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • 29. Sejm Wielki i jego reformy
 • 30. Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja
 • 31. Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór
 • Lekcja powtórzeniowa - poziom podstawowy
 • 32.a. Francja czasów Napoleona
 • 32.b. Wojny napoleońskie
 • 33. Świat na początku XIX w. - brak
 • 34. Kongres wiedeński 1814 - 1815
 • 35. Konsekwencje kongresu wiedeńskiego dla narodu polskiego.
 • 36. Powstanie listopadowe - geneza, przebieg, skutki
 • 37. Polacy na obczyźnie - Obozy Wielkiej Emigracji
 • 38. Ziemie polskie w latach 1831 - 1846
 • 39. Wiosna Ludów w Europie i w Polsce
 • 40. Powstanie styczniowe - geneza, przebieg i skutki
 • Lekcja powtórzeniowa - poziom podstawowy
 • 41. Wojna secesyjna w USA - brak
 • 42. Zjednoczenie Włoch i Niemiec
 • 43. Kolonializm w XIX w.
 • 44.a. Polityka zaborców wobec narodu polskiego w drugiej poł. XIX w.
 • 44.b. Stosunek Polaków do zaborców w drugiej połowie XIX w.
 • 45. Polskie partie polityczne w drugiej połowie XIX w.
 • 46. Rewolucja 1905 r. w Rosji i na ziemiach polskich
 • 47. Geneza I wojny światowej
 • 48. I wojna światowa - przebieg i skutki - brak
 • 49.a. Rewolucje rosyjskie 1917 r.
 • 49.b. Rewolucje rosyjskie 1917 r. - prezentacja
 • 50. Sprawa polska podczas I wojny światowej
 • Nie nadążam z pisaniem notatek. Przepraszam.
 • 1. System wersalsko - waszyngtoński.
 • 2. Odbudowa Rzeczypospolitej.
 • 3. Walka o granicę wschodnią.
 • 4. Pierwsze lata II RP.
 • 5. Rządy sanacji 1926 - 1939
 • 7. Faszyzm włoski
 • 8. Wielki kryzys ekonomiczny 1929 - 1933
 • 9. Państwo Hitlera
 • 10. Państwo Stalina
 • 11. Przyczyny wybuchu II wojny światowej
 • 12. Kampania wrześniowa
 • 16. Okupacja Polski
 • 17. Powstanie rządu emigracyjnego. Stosunki polsko - radzieckie.
 • 18. Polskie Państwo Podziemne
 • 19. Powstanie obozu lewicy komunistycznej. Powstanie Warszawskie
 • 20. Polacy na frontach II wojny światowej
 • 21.a. Polska Lubelska 1944 r.
 • 21.b. Przejęcie władzy przez komunistów 1945 - 1947
 • 21.c. Polska w nowych granicach
 • 22.a. Początki zimnej wojny w Europie - brak
 • 22.b. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej i wojna koreańska - brak
 • 23. Stalinizm w Polsce (1949 - 1956) - brak
 • 24. Od Chruszczowa do Breżniewa - brak
 • 25. Polska za Gomułki i Gierka - brak
 • 26. Solidarność - brak
 • 27. Stan wojenny - brak
 • 28. Koniec zimnej wojny - brak
 • 29. III Rzeczpospolita - brak
 • Walki Polaków na frontach II wojny światowej
 • Historia powszechna 1945 - 1979 - prezentacja